Không có sổ đỏ, có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?

Trường hợp đất được hộ gia đình sử dụng ổn định lâu dài nhưng chưa làm thủ tục để Nhà nước cấp sổ đỏ; nay đất thuộc diện bị Nhà nước thu hồi, vậy có được Nhà nước bồi thường hay không?

Không có sổ đỏ, có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?

 

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Đoàn luật sư TP.HCM tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 1 điều 75 và khoản 2 điều 77 Luật Đất đai năm 2013, điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

Thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là sổ đỏ) hoặc có đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ mà chưa được cấp.

Thứ hai, đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai năm 2013.

Thứ ba, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện được cấp sổ đỏ mà chưa được cấp.

Như vậy, đất của hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp sổ đỏ vẫn được Nhà nước bồi thường khi bị thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.